Всички продукти са с гарантирано качество от VitoLux

ОБЩИ УСЛОВИЯ

                ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ГАРАНЦИИ

 

 1. 1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент, посочена в гаранционната карта;
  Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи;
 2.      Гаранцията отпада при нарушен външен вид;
     3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;
  4. Претенции за не окомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване;
     5. Гаранционният срок на всички продукти в сайта е 12 месеца, освен ако не е упоменат друг гаранционен срок.
     6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери;
     7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на Доставчика;
    8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, не заземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форс мажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на купувача
    9. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения , както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието
    10.Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието.Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи,  вследствие невъзможността на Купувача да използува изделието.